รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รหัสรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี/บรรยาย -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาที่ใช้ในการสอน
ทท6004 TH6004 นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน SUSTAINABLE TOURISM POLICY, PLANNING AND MANAGEMENT 3 (3-0-6) ไทย

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcome)
หลักการ แนวคิด กระบวนการ วิธีการกำหนด และวิเคราะห์นโยบายทางการท่องเที่ยวโดยประยุกต์แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งวางแผนการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวในระดับต่างๆ โดยบูรณาการมิติทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผลกระทบทางการท่องเที่ยว กระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการบนฐานการมีส่วนร่วมโดยเน้นการบูรณาการเชิงเครือข่ายผ่านบทบาทภาคีที่เกี่ยวข้อง และศึกษากรณีศึกษาต้นแบบ  Principles, concepts, processes, methods for formulating and analyzing tourism policies by applying the concept of sustainable development towards Sustainable Development Goals (SDGs); including planning, developing and managing tourism at different levels by integrating economic, environmental, social and cultural dimensions. Tourism environment and impacts analysis, process for making strategic plans and projects and implementing plans and projects into action under parcipatory approach of the stakeholders, and projects, and case studies of best practices.  -

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
(ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต/ อื่นๆ)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เรียนในสถาบัน ฟังบรรยาย กรณีศึกษา ถามตอบ 4,500 บาท
 

“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798