ศึกษาหัวข้อใดก็ได้
เลือกเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ
นับร้อยวิชา

  • 25 มหาวิทยาลัย
  • เลือกเรียนได้ตามความสนใจ
  • มากกว่า 100 วิชา
กับความร่วมมือทางการศึกษาของ 25 มหาวิทยาลัย

ประวัติ ทคบร.

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2539 ในการประชุมที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศ
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เลือกรายวิชาเรียนได้เลย

จำแนกรายวิชาตามรายชื่อคณะ
ที่นี่คุณสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย

หลักสูตรแนะนำ

Why choose Us

รู้จักนิด้าในห้านาที
นิด้า (NIDA) บางคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่ชื่อ... สี่แยก (แยกนิด้า) บางคนอาจจะรู้จักในนามของ... โพลล์ (NIDA Poll) แต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะทราบกันดีอยู่แล้วว่า... นิด้าคือสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งย่านบางกะปิ ชื่อเต็ม ๆ ในภาษาไทยก็คือ “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” หรือเป็นภาษาอังกฤษคือ “National Institute of Development Administration” ซึ่งเป็นที่มาของตัวอักษรย่อว่า NIDA ที่เราเรียกกันติดปากอยู่ทุกวันนี้
01

เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

หรือที่เรียกกันว่า “มหาวิทยาลัยนอกระบบ” ไม่ใช่สถาบันการศึกษาของเอกชนอย่างที่หลายคนเข้าใจ ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่มีการเข้าใจผิดกันมากที่สุดเรื่องหนึ่ง . นอกจากนี้นิด้ายังเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ มหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) โดยเน้นหนักในสาขาวิชาทางด้านการบริหารการพัฒนา
02

ก่อตั้งตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2509 เป็นสิ่งที่พวกเราชาวนิด้ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เดินตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่าน ซึ่งนิด้ายังได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ มาใช้เป็นปณิธานของสถาบัน ฯ อีกด้วย อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ . .. “...ท่านทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เป็นผู้ที่เชื่อได้ว่า มีความรู้ความสามารถสูง จึงเป็นที่หวังของคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งของข้าพเจ้าด้วย ที่จะได้อาศัยความรู้ ความคิด สติปัญญา และความสามารถ ในอันที่จะนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง และสมบูรณ์พูนสุข ขอให้ท่านรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ด้วยความมั่นใจ ตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ แล้วร่วมกันปฏิบัติหน้าที่น้อยใหญ่ให้ลุล่วงไป ด้วยความขยันหมั่นเพียร และด้วยความสุจริต เที่ยงตรง ทั้งต่อตนเองและต่อประชาชน”
03

เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย

ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะภาษาและการสื่อสาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ คณะนิติศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว และ วิทยาลัยนานาชาติ
04

มีสัดส่วนอาจารย์ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สูงที่สุดในประเทศไทย ในระดับบัณฑิตศึกษา

ถือเป็นเกียรติสูงสุดอย่างหนึ่งของพวกเราชาวนิด้า ที่ได้รับความกรุณาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นจำนวนมาก มาเป็นอาจารย์ผู้ให้ความรู้และสร้างสรรค์งานวิจัยอันทรงคุณค่า ซึ่งจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าว ยังมีสัดส่วนที่สูงที่สุดในประเทศอีกด้วย
05

มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือที่เรียกว่านักศึกษาเก่า เป็นจำนวนมากกว่า 84,000 คน

มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติให้เกิดการพัฒนา โดยในปัจจุบันนิด้ามีผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือที่เรียกว่านักศึกษาเก่า เป็นจำนวนมากกว่า 84,000 คน . ในบรรดาจำนวนนักศึกษาเก่าเหล่านั้น ประกอบไปด้วยบุคคลสำคัญที่หลากหลาย ทั้งในด้านการเมืองการปกครองและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำกระทรวงต่าง ๆ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และข้าราชการระดับสูง รวมถึงเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศไทย
06

ค่าเทอมไม่แพงอย่างที่คิด

อย่างที่ให้ข้อมูลไว้เมื่อตอนต้นว่า คนมักจะเข้าใจผิดว่านิด้าเป็นสถาบันการศึกษาของเอกชน ก็จะทำให้เกิดความคิดอันดับต่อมาก็คือ “ค่าเทอมแพง” . ซึ่งอันที่จริงแล้วค่าเล่าเรียนที่นิด้าไม่ได้แพงอย่างที่เข้าใจกัน หากเทียบกับสิ่งที่จะได้รับแล้วนับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก นอกจากเรื่องของอาจารย์ผู้สอนที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้าแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่คอยสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ เป็นห้องสมุดอาเซียน แห่งแรกในประเทศไทย ใช้ทุนในการก่อสร้างกว่า 40 ล้านบาท มีระบบสืบค้นที่ทันสมัยและระบบทัชสกรีน โดยมีการออกแบบตกแต่งให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย

ค้นหาความเป็นคุณกับเส้นทางการเรียนรู้แบบใหม่

เลือกเรียนข้ามสถาบันการศึกษา ตามรายวิชาที่คุณต้องการ
 

WISDOM for Sustainable Development
สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798