รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รหัสรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี/บรรยาย -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาที่ใช้ในการสอน
พอ7021 HR7021 ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์การ Human Resource System for Organization Development 3 หน่วยกิต ไทย

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcome)
- - -

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
(ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต/ อื่นๆ)
1.) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน/ออนไลน์ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ ค่าหน่วยกิต
1,500 บาท x 3 หน่วยกิต = 4,500 บาท
 

WISDOM for Sustainable Development
สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798