วขวข6005

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รหัสรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี/บรรยาย -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาที่ใช้ในการสอน
วขวข6005 DADS6005 การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล Data Streaming and Real Time Analytics 3 หน่วยกิต ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcome)
รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งและเซ็นเซอร์ การเขียนโปรแกรมกระแสต่อเนื่องของข้อมูล ฐานข้อมูลสำหรับข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล การประยุกต์ใช้กระแสต่อเนื่องของข้อมูลสำหรับความปลอดภัยไซเบอร์ การเงิน สื่อสังคมและอื่นๆ การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรสำหรับข้อมูล ณ ขณะปัจจุบัน การคำนวณแบบกระจายและก้อนเมฆสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบัน Uninformed Search, Informed Search, Constraint-Satisfaction Problems, Decision Making using Game Theory, Logic, Probability and Uncertainty, Utility and Value of Information, Decision Trees, and Applications.

ELO 1: ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ ทำงานและตัดสินใจให้สอดคล้องกับประมวลพฤติกรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
ELO 2: เข้าใจหลักการ ทฤษฎี ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
ELO 3: ประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับปัญหาในทางปฏิบัติ
ELO 4: แก้ปัญหาด้วยความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์
ELO 6: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง


คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
(ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต/ อื่นๆ)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สถาบัน/ออนไลน์ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

ภาคปกติ 
ค่าหน่วยกิต 4,500 บาท + ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ 100 บาท

 

WISDOM for Sustainable Development
สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798