วขวข6003

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รหัสรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี/บรรยาย -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาที่ใช้ในการสอน
วขวข6003 DADS6003 การประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่อง Applied Machine Learning 3 หน่วยกิต ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcome)
รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล การสำรวจข้อมูล ต้นไม้การตัดสินใจ ตัวแบบจำแนกแบบเบย์ส ตัวแบบจำแนกโดยใช้เพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด K ตัว  ซัพพอร์ตเวคเตอร์ ตัวแบบความถดถอยโลจิสติกส์ การลดจำนวนตัวแปร การจับกลุ่มข้อมูล การหากฎความสัมพันธ์ เน้นการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล This course provides types of Machine Learning, Data and Data Preprocessing, Data Exploration, Decision Trees, Bayes Classifiers, K-Nearest Neighbor Classifiers, Neural Networks, Support Vector Machines; Logistics Regression, Dimension Reduction, Clustering Algorithms, Association Rule Analysis, Emphasis on data analytics and data science applications.

ELO 1: ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ ทำงานและตัดสินใจให้สอดคล้องกับประมวลพฤติกรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
ELO 2: เข้าใจหลักการ ทฤษฎี ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
ELO 3: ประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับปัญหาในทางปฏิบัติ
ELO 4: แก้ปัญหาด้วยความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์
ELO 6: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง


คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
(ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต/ อื่นๆ)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สถาบัน/ออนไลน์ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

ภาคปกติ 
ค่าหน่วยกิต 4,500 บาท + ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ 100 บาท

 

WISDOM for Sustainable Development
สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798