วขวข5001

รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รหัสรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี/บรรยาย -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาที่ใช้ในการสอน
วขวข5001 DADS5001 เครื่องมือและการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล Data Analytics and Data Science Tools and Programming 3 หน่วยกิต ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcome)
รายวิชานี้ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ และเทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ เพื่อทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานแบบต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล This course is study and practice various programming concepts, methods, and techniques. To make the program work efficiently, Learn uses the necessary data analytics and data science tools.

ELO 1: ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ ทำงานและตัดสินใจให้สอดคล้องกับประมวลพฤติกรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ 
ELO 2: เข้าใจหลักการ ทฤษฎี ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล
ELO 3: ประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับปัญหาในทางปฏิบัติ
ELO 5: นำเสนอและสื่อสารความรู้และข้อมูลให้กับผู้ฟังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
ELO 6: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง


คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
(ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต/ อื่นๆ)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สถาบัน/ออนไลน์ บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ

ภาคปกติ 
ค่าหน่วยกิต 4,500 บาท + ค่าห้องปฏิบัติการของคณะ 100 บาท

 

WISDOM for Sustainable Development
สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798