รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รหัสรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี/บรรยาย -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาที่ใช้ในการสอน
ทท6003 TH6003 นวัตกรรมสำหรับการวางแผนธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ INNOVATION FOR TOURISM AND HOSPITALITY PLANNING 3 (3-0-6) ไทย

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcome)
แนวคิด หลักการด้านนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการเกิดนวัตกรรม ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ การนำนวัตกรรมมาสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ผ่านการคิดเชิงออกแบบและการคิดเชิงนวัตกรรม หลักการและแนวคิดเบื้องต้นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจแบบ start up การจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ และกรณีศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ Concept and principle of Innovation, type of innovation, innovation process, factors promoting innovation in tourism and hospitlaity businesses, effective innovation supportting etourism and hospitality operations by emphasizing value creation and experience design through design thinking and innovative thinking, basic principles and concepts for entrepreneurship, start-up business model, innovation management for tourism and hospitality businesses, and related case studies of both Thailand and international. -

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
(ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต/ อื่นๆ)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เรียนในสถาบัน ฟังบรรยาย กรณีศึกษา ถามตอบ 4,500 บาท
 

“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798