รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รหัสรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี/บรรยาย -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาที่ใช้ในการสอน
ทท6002 TH6002 พลวัตการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ DYNAMICS OF TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT AND DEVELOPMENT 3 (3-0-6) ไทย

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcome)
ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยความสำเร็จและความล้มเหลวของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย  สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของไทยและของโลกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนความท้าทายด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในยุคดิจิทัล โดยเน้นการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวและการมองการณ์ไกลในอนาคตสำหรับจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการภายใต้พลวัตโลก History of Thai tourism from the past to the present, key success factors and failures of Thai tourism development; situations and trends in tourism development, tourism impacts of environment, economic, society and politics of Thailand and the world towards tourism management and development. Technological changes and innovation as well as various challenges that occurred in the tourism and hospitality industry in the digital age with an emphasis on learning to change, adaptation and strategic foresight for the management and development of tourism and hospitality within global dynamics. -

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
(ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต/ อื่นๆ)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เรียนในสถาบัน ฟังบรรยาย กรณีศึกษา ถามตอบ 4,500 บาท
 

“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798