รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รหัสรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี/บรรยาย -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาที่ใช้ในการสอน
กย7102 PS7102 โครงสร้างอำนาจและยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่น POWER STRUCTURE AND LOCAL ADMINISTRATIVE STRATEGY 3 หน่วยกิต ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcome)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจ โครงสร้างอำนาจ ยุทธศาสตร์การใช้อำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจและความรู้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ กระบวนการนโยบายและการบริหาร ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งในการบริหารท้องถิ่น และการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างอำนาจกับยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นโดยใช้กรณีศึกษา Concepts and theories of power, power structure, and power strategies; relationships between power, knowledge and rationality in formulating strategy, policy and administration; conflict and conflict management in local administration; and analysis of interaction between power structure and local administrative strategy through case studies

ELO 1 อธิบายทฤษฎีการเมือง การพัฒนาทางการเมือง และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ELO 4 วิเคราะห์การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจุลภาคและมหภาค
ELO 7 ให้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการเมืองและสังคมในระดับจุลภาคและมหภาค


คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
(ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต/ อื่นๆ)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สถาบัน บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ ภาคพิเศษ ค่าหน่วยกิต 2,500 บาท x 3 หน่วยกิต = 7,500 บาท
 

“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798