รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รหัสรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี/บรรยาย -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาที่ใช้ในการสอน
กย7202 PS7202 การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ POLITICS AND DEVELOPMENT STRATEGY IN EAST ASIA AND SOUTHEAST ASIA 3 หน่วยกิต ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcome)
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบภูมิภาคนิยม วิวัฒนาการรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลไก ปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จของความร่วมมือทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและสังคมวัฒนธรรมภายในและระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Concepts and theories of regionalism; development of regionalization process in East Asia and Southeast Asia; economic, political, social, environmental problem solving and cultural systems in East Asia and Southeast Asia; Mechanisms, obstacles and successes of cooperation internal and between the East Asia and Southeast Asia in political, security, economic, trade, investment, social and cultural fields ELO 1 อธิบายทฤษฎีการเมือง การพัฒนาทางการเมือง และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ELO 4 วิเคราะห์การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจุลภาคและมหภาค
ELO 6 เลือกใช้แนวคิดทฤษฎี และยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
ELO 7 ให้ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการเมืองและสังคมในระดับจุลภาคและมหภาค

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
(ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต/ อื่นๆ)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สถาบัน บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ ภาคพิเศษ ค่าหน่วยกิต 2,500 บาท x 3 หน่วยกิต = 7,500 บาท
 

“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798