รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รหัสรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี/บรรยาย -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาที่ใช้ในการสอน
พค7103 SD7103 ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ทางสังคม Social Policy and Strategy Evaluation 3 หน่วยกิต ภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcome)
แนวคิด ทฤษฎีการประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์ทางสังคม การออกแบบ ขั้นตอนและตัวแบบการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบทางสังคมของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกิดจากนโยบายและยุทธศาสตร์ทางสังคมรวมถึงการประเมิน Concepts and theories of assessment on social policies and strategies; designs, process and models of assessment on output, outcomes and impacts of programs, projects, activities that are based on social policies and strategies. ELO 3 ถอดบทเรียนและวิพากษ์การเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมทางสังคม
ELO 4 วิเคราะห์ เชื่อมโยง และประเมินโครงการ แผนงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการจัดการ องค์การทางสังคม
ELO 5 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น วิเคราะห์ และวิจัยทางด้านการบริหารการพัฒนาสังคม

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
(ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต/ อื่นๆ)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา สถาบัน บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ ภาคพิเศษ ค่าหน่วยกิต 2,200 บาท x 3 หน่วยกิต = 6,600 บาท
 

“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798