รหัสรายวิชา
(ภาษาไทย)
รหัสรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาไทย)
ชื่อรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
จำนวนหน่วยกิต
(ทฤษฎี/บรรยาย -ปฏิบัติ - ศึกษาด้วยตนเอง)
ภาษาที่ใช้ในการสอน
นน7004 CM7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรมการสื่อสารการตลาด Innovative Marketing Communication Campaign 3 (3-0-6) ไทย

คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย)
คำอธิบายรายวิชา
(ภาษาอังกฤษ)
ผลการเรียนรู้ของรายวิชา
(Course Learning Outcome)
รายวิชานี้มุ่งเน้นการจัดการโครงการรณรงค์การสื่อสารตลาด การวางแผน การจัดการและการประเมินผลโครงการรณรงค์ทางการสื่อสารการตลาดยุคใหม่โดยมีนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญ หลักการและกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดด้วยสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัล การสร้างแบรนด์ ทฤษฎีทางการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์สภาพปัญหาและการเข้าใจผู้บริโภค การวางแผนการใช้สื่อ แนวทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ การวางแผนการสื่อสารระหว่างประเทศและระหว่างวัฒนธรรม การนำเสนอแผนงานรณรงค์การสื่อสารการตลาด This course focuses on management of marketing communication projects, innovative strategic planning, management and evaluation of marketing communication campaigns in the new era, principles and strategies of traditional and digital marketing communication, brand building, situation analysis and consumer insights, media planning, advertising and public relations in the new era, international and intercultural communication, and presentation of marketing communication campaign.
  1. Students will understand the planning and management of marketing communication in the new era.
  2. Students will be able to use principles and strategies of marketing communication.
  3. Students will be able to make presentation of marketing communication campaign.

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียน สถานที่เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่าย
(ค่าลงทะเบียน / ค่าธรรมเนียม / ค่าหน่วยกิต/ อื่นๆ)
- เรียนในสถาบัน ฟังบรรยาย กรณีศึกษา ถามตอบ ภาคปกติ 4,500 บาท
 

“สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (WISDOM for Change)

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148  ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel: 0-2727-3000 Fax: 0-2375-8798